Systemy Informacyjne
Systemy Informacyjne

Zgody i oświadczenia

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystywanie wizerunku

Oświadczam, że na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019, poz. 1231) wyrażam zgodę na nieodpłatne:

 • utrwalanie oraz wielokrotne rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet szkolenia online, organizowanego przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. oraz
 • publikowanie materiału video z moim wizerunkiem oraz imieniem i nazwiskiem z ww. szkolenia online przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. na stronie internetowej projektu pt. „Systemy informacyjne w kierunku zwiększenia świadomości na temat równości płci w sektorach przemysłowych”

w celach promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników ArcelorMittal Poland S.A.

 

Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne oraz dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas szkolenia online. Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne. Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych.

 


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wizerunku, imienia i nazwiska dla potrzeb przeprowadzenia przez Internet szkolenia online i publicznego wyświetlania materiałów video z ww. szkolenia, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000) oraz zgodnie z poniższą klauzulą informacyjną.

 

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Ujastek 1
 • w sprawach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, drogą elektroniczną na adres e-mail: inspektor@rowne-szanse.pl lub listownie na adres korespondencyjny Beneficjenta: Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A. Ujastek 1, 30-969 Kraków
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w celu transmisji przez Internet szkolenia online, organizowanego przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A oraz publikacji materiału video z ww. szkolenia przez Beneficjenta na stronie internetowej projektu;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez cały okres realizacji działań w celach
  promocyjnych, reklamowych czy edukacyjnych przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników ArcelorMittal Poland S.A , a po zakończeniu realizacji ww. działań przechowywane będą w celu obowiązkowej archiwizacji dokumentacji przez czas określony w odrębnych przepisach;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,
 • posiada Pani/Pan:
  - prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  - prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w szkoleniu online.

 

 

Supported by Norway through the Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”. Realizowane ze wsparciem Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu “Dialog Społeczny – Godna Praca”.

 

 

rowne-szanse.pl 

Systemy InformacyjneSystemy Informacyjne

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z Polityką prywatności. Jeśli nie wyrażasz zgody, prosimy o wyłącznie cookies w przeglądarce. Więcej →

Zmiany w Polityce Prywatności


Zgodnie z wymogami prawnymi nałożonymi przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w niniejszym Serwisie obowiązuje nowa Polityka prywatności, w której znajdują się wszystkie informacje dotyczące zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników tego Serwisu.

Przypominamy ponadto, że dla prawidłowego działania serwisu używamy informacji zapisanych w plikach cookies. W ustawieniach przeglądarki internetowej można zmienić ustawienia dotyczące plików cookies.

Jeśli nie wyrażasz zgody na wykorzystywanie cookies w niniejszym Serwisie, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie Serwisu.

Polityka prywatności